Projekční činnost

Svým potencionálním zákazníkům firma nabízí služby již od prvotního kontaktu a to formou poradenství v dané oblasti a následným zpracováním studie popřípadě projektu dispozičního rozmístění technologie na ploše objektu. V rámci projekční činnosti firma spolupracuje s projekčními firmami, pro které poskytuje podklady, ale také kompletní projekty na úrovni dokumentace pro stavební povolení nebo realizační dokumentace.

Firma KES, s.r.o. vypracovává projekty rozmístění technologie pro školní kuchyně, závodní kuchyně, výdejny jídel, bufety a bistra, restaurace, pizzerie, kavárny, prodejny, řeznictví a drobné výrobny, kuchyně nemocnic a pečovatelských domovů, které řeší včetně distribuce jídel a následného výdeje jídel.
Zpracované projektové řešení kuchyně osobně konzultujeme s investorem a poté na místně příslušném odboru KHS (krajské hygienické stanici) a tímto postupem eliminujeme možné chyby v už návrhu řešení. Po provedených konzultacích se zapracováním nutných úprav vytiskneme konečné řešení, které pak již bez zbytečných průtahů prochází schvalovacím procesem.
Samozřejmostí pak je dopracování projektového řešení do úrovně projektu vypracováním technické zprávy, výkresu dispozičního rozmístění technologie, seznamu strojů a zařízení a cenového rozpočtu. V nadstandardním řešení pro potřeby realizační dokumentace vypracováváme výkres s rozmístěním přívodů energií pro navrženou technologii (jako podklad pro projektanty specialisty v daných oborech).

Cenu za projekt Vám stanovíme na požádání, její výše se odvíjí od kapacity projektované kuchyně, úrovně požadované dokumentace, popřípadě dalších nákladů souvisejících s vypracováním projektu.
V případě přímých dodávek tzn. že se firma KES, s.r.o. po vypracování projektu bude následně podílet na dodávkách a montáži technologie kuchyně podle zpracovaného projektu, tak v tomto případě firma cenu za vypracovaný projekt zákazníkovi neúčtuje a je tak plně v režii firmy KES, s.r.o.